آموزش اصول پرورش گل و گیاه در منزل

پرورش گل و گیاه یکی از زیباترین کارهایی است که علاقمندان بسیاری هم دارند. خیلی از افراد دوست دارند که در خانه یا آپارتمانشان گل و گیاه موردعلاقه شان را پرورش دهند اما روش درست آن را نمی دانند لذا دراین فایل تمامی موارد لازم جهت پرورش گل و گیاه در سر فصلهای زیر بصورت کامل همراه با تصاویر لازم توضیح داده شده است

  • وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز

۱- اﻫﻤﯿﺖ ﮔﯿﺎﻫﺎن و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، اﻗﺘﺼﺎد و ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻢ و روح

۲- اﺛﺮات ﻧﻮر، رﻃﻮﺑﺖ آب) ) و دﻣﺎ ﺑﺮ ﮔﯿﺎﻫﺎن دﺮ آﭘﺎرﺗﻤﺎن و ﺑﺎﻏﭽﻪ

۳- ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﺎک ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای رﺷﺪ ﮔﻞ و ﮔﯿﺎه دﺮ ﻣﻨﺰل

۴- اﺻﻮل آﻣﺎدﻪ ﺳﺎزی ﺧﺎک ﺑﺎﻏﭽﻪ و ﮔﻠﺪان

۵- اﺻﻮل ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮔﻠﺪان

۶- اﺻﻮل ﮐﺎﺷﺖ ﮔﻞ و ﮔﯿﺎه

۷- اﺻﻮل آﺑﯿﺎری ﮔﻞ و ﮔﯿﺎه

۸- اﻫﻤﯿﺖ ﮐﻮدﺪﻫﯽ و ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﯽ دﺮ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﮔﯿﺎﻫﺎن

۹- اﺻﻮل ﺳﺎزﮔﺎر ﮐﺮدﻦ ﮔﯿﺎه ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺟﺪﯾﺪ

۱۰- اﺻﻮل و روش ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺗﮑﺜﯿﺮ و ازدﯾﺎد ﮔﯿﺎﻫﺎن

۱۱- آﻓﺖ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﮔﯿﺎﻫﯽ دﺮ ﻣﻨﺰل و راه ﻫﺎی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آن ﻫﺎ

۱۲- ) آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﻰ ﻫﺎى ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﮔﯿﺎه ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﺑﺎﻏﭽﻪ ای)

۱۳- آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﮔﯿﺎه آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﯽ

منبع : فایل لند

گردآوری در : سحر بانو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی را وارد کنید *