آموزش ساخت گوشواره و گردنبند با منجوق

منجوق

http://up.pixroz.com/up/pixroz/A_ide_jaded/c/%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%82_%D9%88_%D9%85%D9%84%DB%8C%D9%84%D9%87_%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C1.JPG

لوازم مورد نياز:

1 ـ منجوق درشت
2 ـ منجوق ريز
3 ـ مليله پيچ
4 ـ گندمي
5 ـ مرواريد شماره 2
6 ـ قفل گردنبند و سوزن گوشواره
7.سيم برنجي شماره 20.

طرز بافت گردنبند:

1 ـ حدود 3 متر نخ را به صورت دولا وارد سوزن منجوق دوزي کرده و يک طرف قفل گردنبند را اضافه کرده و قلاب بزنيد تا خوب محکم شود .
2 ـ يک عدد منجوق درشت ، 3 عدد منجوق درشت ، 4 عدد منجوق ريز و يک عدد مليله را وارد نخ کرده و سوزن را از منجوق درشت و 3 عدد منجوق ريز به سمت بالا خارج نماييد.
3 ـ 4 عدد منجوق ريز ، يک عدد منجوق درشت ، 4 عدد منجوق ريز و يک عدد مليله را وارد نخ کرده و سوزن را از منجوق درشت به سمت بالا برگردانيد .
( لازم به ذکر است تعداد 4 عدد منجوق ريز که در کنار مليله قرار مي گيرد با در نظر گرفتن بلندي و يا کوتاهي مليله قابل تغيير است. يعني اگر از مليله بلندتر استفاده کرديد بايد تعداد منجوق ها را هم بيشتر کنيد تقريبا تعداد منجوق ها بايد به بلندي مليله باشد) .
4 ـ 3 عدد منجوق ريز را وارد نخ کرده و سوزن را از سمت بالا و از مليله خط کناري به سمت پايين خارج نماييد .
5 ـ يک عدد منجوق درشت ، 4 عدد منجوق ريز و يک عدد مليله را وارد نخ کرده و سوزن را از سمت پايين از منجوق درشت عبور دهيد.

http://up.pixroz.com/up/pixroz/A_ide_jaded/c/%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%82_%D9%88_%D9%85%D9%84%DB%8C%D9%84%D9%87_%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C2.JPG
http://up.pixroz.com/up/pixroz/A_ide_jaded/c/%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%82_%D9%88_%D9%85%D9%84%DB%8C%D9%84%D9%87_%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C3.JPG
طرز بافت گردنبند:

6 ـ 3 عدد منجوق ريز را وارد نخ کرده و سوزن را از سمت بالا و از مليله خط کناري به سمت پايين خارج نماييد .
( از اين به بعد را با تکرار مراحل 4 و 5 ادامه دهيد تا در هر خط 11 عدد مليله کار کرده باشيد ) .
7 ـ يک عدد منجوق درشت ، يک عدد گندمي و يک عدد منجوق ريز را وارد نخ کرده و سوزن را از گندمي و منجوق درشت برگردانيد.
8 ـ 5 عدد منجوق ريز و يک عدد مليله وارد نخ کرده و سوزن را از سمت پايين از اولين منجوق به سمت بالا عبور دهيد .
9 ـ کار را در خط کناري تکرار کنيد .
10 ـ کار را به صورت يکي در ميان ادامه دهيد تا در هر خط 4 عدد گندمي کار شود . کار را بدون آن که سوزن را خارج کنيد کنار گذاشته و با سر ديگر قفل همين نوار را ببافيد .

http://up.pixroz.com/up/pixroz/A_ide_jaded/c/%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%82_%D9%88_%D9%85%D9%84%DB%8C%D9%84%D9%87_%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C4.JPG
http://up.pixroz.com/up/pixroz/A_ide_jaded/c/%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%82_%D9%88_%D9%85%D9%84%DB%8C%D9%84%D9%87_%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C5.JPG
http://up.pixroz.com/up/pixroz/A_ide_jaded/c/%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%82_%D9%88_%D9%85%D9%84%DB%8C%D9%84%D9%87_%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C6.JPG
طرز ساخت گل گردنبند:

حدود 2 متر مربع را به صورت دولا وارد سوزن کرده و بعد يک عدد منجوق را وارد کنيد و نخ را قلاب بزنيد .
1 ـ پنج عدد منجوق ديگر وارد نخ کرده وسوزن را به صورت برگشتي از منجوق هاي 3 و4 عبور دهيد.
2 ـ 3 عدد منجوق رنگي وارد نخ کرده و سوزن را از همان منجوقي که نخ از آن خارج شده بود وارد کرده و از سه عدد از منجوق رديف قبل عبور دهيد .
3 ـ يک عدد مرواريد شماره 2 وارد نخ کرده و سوزن را از 2 عدد منجوقي که به صورت برآمده قرار گرفته خارج کنيد .
4 ـ 4 عدد منجوق را وارد نخ کرده ( با قرار گرفتن اين 4 عدد در کنار 2 عدد منجوق مرحله قبل 6 عدد منجوق به چشم مي خورد ) و سوزن را به صورت برگشتي از منجوق هاي 1 و 2 عبور دهيد .
5 ـ 3 عدد منجوق رنگي وارد نخ کرده و سوزن را از همان منجوقي که نخ خارج شده بود وارد کرده و از سه عدد منجوق رديف قبل عبور دهيد .
6 ـ يک عدد مرواريد شماره 2 را وارد نخ کرده و از 2 عدد منجوقي که به صورت برآمده قرار گرفته خارج کنيد . ( از مرحله چهارم تا ششم را آنقدر تکرار کنيد تا دو سر کار را به راحتي به هم برسند و تشکيل يک دايره را بدهند ) .

http://up.pixroz.com/up/pixroz/A_ide_jaded/c/%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%82_%D9%88_%D9%85%D9%84%DB%8C%D9%84%D9%87_%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C7.JPG
http://up.pixroz.com/up/pixroz/A_ide_jaded/c/%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%82_%D9%88_%D9%85%D9%84%DB%8C%D9%84%D9%87_%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C8.JPG
حال نوبت به بستن دايره مي رسد:

1 ـ 2 عدد منجوق را وارد نخ کرده و سوزن را به صورت برگشتي از 2 عدد منجوق اول کار ( به ترتيب منجوق دوم و بعد منجوق اول ) عبور دهيد .
2 ـ مجددا سوزن را از 2 عدد منجوق پاياني عبور دهيد تا کار به صورت حلقه درآيد .
3 ـ 3 عدد منجوق رنگي را وارد نخ کرده و سوزن را از همانجايي که نخ خارج شده بود وارد کرده و از 3 عدد منجوق عبور دهيد .
4 ـ يک عدد مرواريد شماره 2 وارد نخ کرده و سوزن را از منجوق عبور دهيد تا گل کاملا تکميل شود . ( نخ را به آرامي از لا به لاي منجوق ها عبور داده گره بزنيد و اضافه آن را قطع کنيد ) .
5 ـ براي اضافه کردن گندمي هاي دور گل حدود 50 سانتي متر از سيم را بريده از يکي از مرواريدها عبور داده و با دقت محکم کنيد .
6 ـ سيم را از همان مرواريد عبور داده و يک عدد منجوق درشت يک عدد گندمي و يک عدد منجوق ريز وارد نخ کرده و سوزن را از گندمي و منجوق درشت برگردانده و از مرواريد بعدي عبور دهيد . اين کار را آنقدر ادامه دهيد تا 5 عدد مرواريد باقي بماند سپس سر سيم را با دقت محکم کرده و طوري که ضايعه اي باقي نماند، آن را قطع نماييد .

http://up.pixroz.com/up/pixroz/A_ide_jaded/c/%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%82_%D9%88_%D9%85%D9%84%DB%8C%D9%84%D9%87_%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C9.JPG
http://up.pixroz.com/up/pixroz/A_ide_jaded/c/%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%82_%D9%88_%D9%85%D9%84%DB%8C%D9%84%D9%87_%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C10.JPG
وصل کردن گل به دو سر گردنبند:

يکي از قسمت هاي گردنبد را برداشته و طوري کنار گل قرار دهيد که خطي که نخ از آن خارج شده به سمت بالا قرار بگيرد .
سپس سوزن را از مرواريد عبور دهيد
اکنون سوزن را از سمت پايين به داخل آخرين مليله خط کناري وارد کنيد .
نخ را از لا به لاي منجوق ها عبور داده گره زده و اضافه ي آن را قطع کنيد . ( سمت ديگر گردنبند را نيز به همين ترتيب وصل کنيد ) .

http://up.pixroz.com/up/pixroz/A_ide_jaded/c/%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%82_%D9%88_%D9%85%D9%84%DB%8C%D9%84%D9%87_%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C11.JPG
طرز ساخت گوشواره:

براي ساخت گوشواره يک عدد سوزن گوشواره به نختان قلاب زده و کار را تا 3 الي 4 عدد مليله ادامه دهيد و در انتها يک عدد گندمي و يا مهره اضافه کنيد .
نختان را به گوشه خط کناري هدايت کرده و نخ را محکم نماييد .
« گرنبند و گوشواره هنر دست نازنين شما دوست خوش ذوقم آماده است تا دير نشده حرکت کنيد ميهماني شروع شده است خوش بگذرد » .
جهت استفاده اين بافت براي روش شانه هاي کنار سر و يا روي تل فقط کافي است در مرحله اول کار به جاي سر انداختن قفل گرنبند با منجوق درشت شروع نماييد . و براي خاتمه ي کار وقتي طول کارتان به اندازه ي دلخواه شد سه عدد منجوق وارد نخ کرده سوزن را از نخ ما بين مليله و منجوق خط کناري عبور داده و با ظرافت گره بزنيد .
براي فيکس کردن کار روي محل مورد نظر بهتر است از يک روبان نيم سانتي متري هم رنگ کار استفاده کرده کار را روي روبان کوک زده از هر طرف يک سانتي متر روبان را اضافه بگذاريد و با کمک چسب حرارتي نوار را روي شانه بچسبانيد و اضافه روبان را به پشت کار برده چسب بزنيد .
جهت انجام اين بافت در انتخاب جنس و سايز و هماهنگي رنگ ها بسيار دقت فرماييد . زيرا در اينجا به دليل واضح تر بودن کار آموزش و عکاسي ما از ترکيب اجناس با سايز بزرگ تر استفاده کرده ايم . پس بايد در نظر داشته باشيد که سايزها بايد با هم هماهنگي لازم را داشته باشند .

http://up.pixroz.com/up/pixroz/A_ide_jaded/c/%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%82_%D9%88_%D9%85%D9%84%DB%8C%D9%84%D9%87_%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C12.JPG
منبع:پيكس رز
گرد آوری در : سحر بانو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی را وارد کنید *