آموزش بافت دامن تمام فون برای دخترانه و زنان

آموزش بافت دامن تمام فون

آموزش بافت دامن،دامن تمام فون،آموزش بافت دامن تمام فون،بافت دامن،قلاب بافی

آموزش بافت دامن تمام فون

بافت این دامن ار دور کمر شروع می شود.

دور کمر آیدا جون رو سانت بگیرید.

1- با نخ کاموای به ضخامت متوسط ؛ به اذای هر سانت ؛

دو دانه سر بیاندازید.

2 – 10 رج رکن ببافید.

3 – بعد شروع به ساده بافی کنید و تا 3 رج ببافید .

4 – در رج روی بافتنی به فاصلّ هر 7 دانه یه ژته بیاندازید.
( به آموزش زته انداختن در تصویر متحرک پایین توجه کنید)

آموزش بافت دامن،دامن تمام فون،آموزش بافت دامن تمام فون،بافت دامن،قلاب بافی

5 – رج پشت بافت؛ همه به رو ببافید و ژته ها راتوری ببافید.

6 – با این دو رج گذشته و بافت 4 رج دیگر بصورت ساده بافی ؛

جمعاً بعد ژته ها شش رج بافته اید .

7 – حالا در این رج مجدد بای زته انداخت . سعی کنید ژتۀ این

ردیف در مابین دو ژتۀ بالایی قرار بگیرد.

8 – هر 6 رج این کار را تکرار کنید و به دلخواه به قد دامن اضافه کنید.

در این دامن ؛ 6 ردیف ژته دار داریم که با نخ من 15 سانت شده و با حاشیه

برگدار پایین دامن ؛ میشه 20 سانتی متر.

9 – 5 سانت قبل از اتمام دامن دو رج پنسی ( رکن ) ببافید .

10 – بعد یک رج ساده بافی می بافیم .

11 – دو دانۀ اول میل را ببافید – یک ژته – دو دانۀ بعد را با هم بافته ( دوتا

یکی کنید – ژته – دو تا یکی – ژته و…..تا آخر رج را ببافید .

12 – در پشت مدل تمام ژته ها را توری ببافید تا بعد بتوانید از داخل

این ژته ها نوار نقره ای نیم سانتی رد کنید .

13 – حالا مجدداً دو رج رکن ببافید.

آموزش بافت مدل حاشیه برگی کشید

توجّه :

( برگها دارای دو لبۀ خطی مشخص و یک رگبرگ مرکزی اند . )

1 – یک دانه از رو ببافید برای درز و جای دوخت دامن .

2- ابتدای برگ باید دو تا یکی کنید( لبۀ خطی طرف راست برگ )

– یک ژته – یکدانه از زیر ( رگبرگ وسط ) – یک ژته – و انتهای برگ دوتا یکی

کنید . ( لبۀ خطی طرف چپ برگ )

توجّه : اگر بخواهید یک لبۀ خطی زیبا و مشابه طرف راست داشته باشید

باید اول جای این دو دانه را با هم عوض کنید =مثل پیچ

( دومی را از روی اولی بیاورید جلو و بعد دوتا یکی کنید.)

3 – ابتدا تا انتهای برگ دوم مثل مرحلۀ قبل تکرار شود ؛ تا انتهای رج .

اگر شانس بیاورید و آخرین برگ هم یک برگ کامل در بیاید که چه بهتر

و اگر آخرین برگتا ن نیمه ماند ؛ سعی کنید بصورت جبرانی ژته بیاندازید امّا

دوتا یکی نکنید تا برگ کاملی بدست آید.
آخرش هم یک دانه از رو ببافید ؛

و اگر ب یک دانه در اخر نداشتید؛ مثل سر انداختن اضافه کنید

تا برای جای دوخت دا من هم جا داشته باشید. و پشت رج را ببافید.

4 – این مدل را تا شش رج ببافید تا سه ردیف ژته در برگ ایجاد شود.

5 – در این رج اول یک دانه از رو را ببافید – یک ژته ( فاصله اندار بین برگها)

– دوتا یکی اول برگ – ژته – یک دانه زیر که رگبرگ مرکزی باشد ؛

– یک ژته – و دو تا یکی آخر برگ .

حالا یک ژته ( فاصله اندار بین برگها) .

6 – برگ دوم با دو تا یکی شروع و تا فاصله انداز خط بالا تمام می شود.

7 – تمام این رج را تا آخر به همی ن ترتیب ببافید.

8 – رج پشت ژته های فاصله انداز را هم از توری ببافید .

9 – در این رج ژته های فاصله انداز را به رو ببافید و در قبل و بعد

برگها هم ژته بیاندازید . امّا دو طرف رگبرگ وسط ژته نیاندازید .

ولی همچنان دو تا یکی کردن دو طرف برگ را انجام دهید.

( در واقع بعد از این در داخل برگها ژته نداریم ؛ اما در بیرون برگها

ژته داریم که همه را به رو می یافیم تا ژته ها توری باشند امّا

به مدل رکن بافته شوند تا برگها به جلوه آیند.)

10 – به بافت ادامه دهید تا از برگها سه دانه باقی بماند .

در آن رج باید برای نوک برگ ؛ سه تا یکی کنید و برای زیبایی

بیشتر برگ؛ دانه وسط را به اوّل آورده و بعد سه تا یکی کنید.

11 – چهار رج آخر یا به دلخواه بیشتر رکن ببافید و کور کنید

و دامن را از پایین بدوزید تا 5 سانت قبل کمر . و بقیه را برای

درز پشت کمر و راحت پوشیدن کودک عزیزتان باز بگذارید.

دکمۀ پشت را دوخته و از جا نواری دامن ، نوار دلخواه را

با کمک سنجاق قفلی عبور دهید .

12 – مختصری اتو بخار بدهید تا کارتان به جلوه بیاید.

«« آموزش بافت جلیقه کوتاه دخترانه »»

دور گردن را با سانتیمتر اندازه بگیریدو بسته به ضخامت کاموا ضربدر
2 الی 3 کنید تا تعداد دانه ها بدست آید . برای اینکه به عدد 5 قابل

تقسیم باشد ؛ می توان چند عددی به آن اضافه کردتا هم قابل تقسیم

به 5 باشد و هم مقسوم علیه ( که تعداد برگهای ما را نشان می دهد ) ؛

زوج باشد .[ چرا که برگهای ما به تعداد 5 دانه بافته می شود و می خواهیم

دور تا دور گردن 14 برگ داشته باشیم ؛ که خود این عدد 14 هم زوج است .]

دو تا دسته 5 تایی هم برای رکن بافی دو طرف سجاف جلیقه داریم.

دقّت کنید که دو تا نیم برگ دو طرف سجاف یقه بافته می شوند و

13 برگ دیگر کامل در بین این دو نیم برگ هستند.

روش بافت جلیقه :

* 1 – من با تعداد 80 دانه سر انداختم و 3 رج رکن بافتن.

*2 – در رج چهارم = 3رکن- 3 کورکردن برای جا دکمه – بقیه رکن.

* 3 – همه رکن بافته شود تا جادکمه ؛ 3 تا سر می اندازیم تا جا دکمه

تکمیل شود و در آخر 3 تا رکن می بافیم .

* 4 – باز 3 رج کاملاً رکن ببافید.

«« مدل برگ »»
*( رج اول مدل برگ ) = 5 دانه رکن برای سجاف جلوی چپ ببافید .
بعد یک زیر – یک ژته – **( 4 تا زیر – یک ژ ته – یک زیر – یک ژته )

وتکرار مراحل داخل پرانتز دو ستاره تا قبل از 6 دانه آخر.

برای بافت این 6 دانه آخر باید اول یک ژته – یک زیر- 5 دانه رکن

برای سجاف جلوی راست ببافید.

* همۀ رجهای پشت بافت در کل کار از اول تا آخر به رو بافته می شوند و
برای پیشگیری از تکرار ؛ دیگر یادآوری نمی شود. فقط باید ژته ها را طوری

ببافید که توری باشند ( منفذ دار و آشکار بافته شوند و نه تاب دار و پنهان)

*( رج دوم برگ ) = تکرار رج اول برگ است .
*( رج سوم برگ )=5 رکن – یک زیر – یک ژته – یک زیر – دو تا یکی

( اگر مایل باشید ؛ برای زیباتر شدن برگها ؛ اول این دو دانه را مثل پیچ بافی ، از رو جاهایشان را با هم عوض کنید تا لبۀبرگ به شکل یک خط منظم هلال پیدا کند تا برگ باریک شود و به صفر برسد. )

حال نیم برگ اول شما بافته شده .

***-[ یک ژته – ( آغاز برگ دوم) = یک دوتا یکی بدون پیچ دادن –

یک دانه زیر – یک ژته – یک زیر – دوتا یکی پیچ دار .]

* تکرار مرحله سه ستاره تا تعداد 13 برگ کامل شوند – با ژته هایی که آنها

را از هم فاصله می دهند بافته شوند.

*( رج 4چهارم برگ )= 5 رکن – یک زیر – یک ژته – یک زیر – دو تا یکی پیچ دار

( آخر نیم برگ اول )- یک ژته – یک دانه رو – یک ژته ( فاصله دهنده برگها ) –

*** در ادامه : دو تا یکی بدون پیچ – یک زیر – یک ژته – یک زیر – یک ژته – یک

زیر – دو تا یکی پیچ دار . ( اتمام اولین برگ کامل ) – یک ژته – یک دانه رو – یک

ژته ( فاصله دهنده برگها )

*مرحله سه ستاره بالا را برای بقیه برگها تکرار کنید . و در انتها نیم برگ

آخر را برعکس اولی ببافید. در رج پشت فاصله دهنده های برگها را هم به

رو می بافیم.

( رج پنجم برگ )= کور کردنهای دو طرف برگ ادامه دارد ؛ اما دیگر در وسط

برگها ژته نداریم .اما در دو طرف خارجی برگها مثل دو رج قبل ژته داریم .

آنقدر به کور کردن برگها و ژته انداختن بین فواصل ادامه می دهیم تا برگ

ما به سه دانه برسد .

* در این رج باید سر برگها سه تا یکی شوند. و فقط دو نیم برگ دو طرف

دو تا یکی می شوند . بدین ترتیب = 5 رکن – دوتا یکی – ***( ژته – 7 رو

– ژته – سه تا یکی ) و تکرار پرانتز سه ستاره تا اتمام برگها – دو تا یکی نیم

برگ آخر – 5 رکن . و رج پشت بافته شود.

««« توجّه »»»

در این رج ؛ باید اساس تقسیم بندی دو تکۀ پیش و دو تکۀ آستین و تکۀ پشت را ببافیم .

* پس از اولین دانه تا دانۀ 24 به زیر می بافیم( برای جلوی چپ) .

بعد یک ژته – 3 تا رو – یک ژته – 17 زیر( برای آستین چپ) –

3 تا رو – یک ژته – 57 زیر ( برای پشت ) –

یک ژته – 3 تا زیر – یک ژته – 17 زیر ( برای آستین راست ) –

یک ژته – 3 تا زیر – یک ژته – 24 زیر ( برای تکه جلوی راست ).

و بافت رج پشت .

* 5 دانه رکن – 20 دانه زیر – ( جلوی چپ)

ژته – 3تا زیر – ژته – 19 زیر -( آستین چپ)

ژته – 3تا زیر – ژته – 59 زیر – ( پشت )

ژته – 3 تا زیر – ژته – 19 زیر -( آستین راست )

ژته – 3 تا زیر – ژته – 20 زیر – ( جلوی راست ) . بافت رج پشت .

تمام این 3 تا زیر ها جدا کننده های بین تکه ها هستند و تا آخر زیر بغل باید

در یک خط اریب با ژته های اطرافشان به گشاد تر کردن الگوی جلیقه ادامه

دهند تا لباس برای بزرگی کتفها و تنه اندازه شود.

* در این رج باید منفذهای عبوردهندۀ روبان را بوجود بیارید.
بنابراین =5 رکن -***( دوتا یکی – ژته )

و تکرار پرانتز سه ستاره تا دهمین ژته ادامه دارد ) –

بعد 3 زیر جدا کننده جلو و آستین – ژته –

***( دوتا یکی – ژته )و تکرار مرحله سه ستاره تا دهمین ژته )

3 زیر جدا کننده آستین و پشت – ژته – ***( دوتا یکی – ژته )

و تکرار مرحله سه ستاره تا 30 تا ژته )

تکرار مرحله آستین و تکرار مرحله جلو بصورت بر عکس

( یعنی 5 رکن در آخر باشد.) و بافت رج پشت .

* در این رج همچنان ژته های دو طرف جدا کننده های تکه ها لباس را

بیاندازید و به غیر سجاف دو طرف همه دانه ها را به زیر ببافید.

* بارعایت موارد بالا یک رج کامل رکن ببافید . فقط 3 دانه جدا کننده را زیر.

* از این رج به بعد همه ساده بافی به غیر رکنهای سجاف. و از طرفی اول

و آخر ساده بافی دوتا یکی کنیم تا خلوی جلیقه به حالت بیم دایره بافته

شود.و هر 5 رج یک بار هم در وسطهای بافت مثل دامن با دو تایکی کردن

و ژته انداختن منافذی برای زیبایی ایجاد کنیم .

* به ژته های دو طرف جدا کننده های تکه های لباس هم تا 12 عدد ادامه دهید.

( و یا به تناسب اندازه هایتان به دلخواه ادامه دهید تا زیر بغل برای

اندازه های شما مناسب شود .)

* بعد تا 4 رج آخر آستین ها را رکن ببافید .

* در این رج ؛با اتمام آستین سر خود باید وقتی به تکه آستین می رسید ؛

شروع به کور کردن کنید و و باز در ادامه تکه پشت را ببافید و باز وقتی به

آستین بعدی رسیدید همه دانه های آستین را کور کنید . و در ادامه تکه

جلوی راست را ببافید . به این ترتیب سه تکه جلوی چپ ، پشت و

تکه راست بدون درز پهلو به هم وصل و بافته می شوند .

* حدود 5 سانت دیگر (یا به دلخواه بیشتر ) به بافت و کور کردن جلو ادامه

دهید و در انتها هم 8 رج رکن برای پایین جلیقه ببافید .

* دور تا دور جلیقه و پایین دامن را با 5 قلاب و اتصال نیم هلال تزیینی بزنید.

منبع:ایران مطلب

گرد آوری در : سحر بانو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی را وارد کنید *